Grupa de pregătire sportivă pentru admiterea la Academia de poliție 2016

Am început antrenamentele pentru examenul de  admitere la Academia de Poliție din 2016. Ne întâlnim în fiecare zi de luni până vineri între orele 10:00 – 11:30 la Stadionul Iolanda Balaș.

Webvamp

 

Probe Academia de politie „Alexandru Ioan Cuza”

Extras din regulamentul de desfășurare a examenului de admitere la Academia de poliție. Anexa 5 la Regulament.

probe academia de politie bucuresti

PROBE, BAREME şi REGULI de desfăşurare a verificării aptitudinilor fizice ale candidaţilor

 

 1. În cadrul admiterii, verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminatoriu.
 2. Toate probele sunt obligatorii. Nesusţinerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului.
 3. Probele se susţin în aceeaşi zi, în următoarea ordine: alergare – viteză, aruncarea mingii medicinale şi alergare – rezistenţă.
 4. Probele se susţin în ţinută sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening).
 5. Este declarat “Promovat” candidatul care îndeplineşte baremul minim stabilit pentru fiecare probă. Candidatul care nu promovează o probă este eliminat din concurs şi nu mai susţine celelalte probe.
 6. Indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.
 7. Performanţa obţinută de candidaţi şi calificativul acordat se consemnează în borderoul de examen.
 8. Probele şi baremele minime de promovare sunt următoarele:

 

Nr. crt. PROBELE DE VERIFICARE BAREME MINIME
BĂRBAŢI FEMEI
Alergare de viteză – 50 m plat 7” 2 8” 1
Aruncarea mingii medicinale de pe loc (4 kg bărbaţi şi 2 kg femei) 7 m 7 m
Alergare de rezistenţă – 1000 m 3’ 45” 4’ 10”

 

 1. Precizari tehnice şi metodice privind efectuarea probelor:
 2.        Proba de alergare viteză
 • se execută cu startul din picioare, câte doi candidaţi;
 • cronometrul porneşte la mişcarea primului candidat;
 • startul greşit (plecarea înaintea semnalului acustic) se reia. La al doilea start greşit candidatul este declarat “nepromovat”;
 • candidaţii care se ciocnesc în timpul alergării şi cad sau care se împiedică ori alunecă din cauza suprafaţei de alergare se consideră că nu au parcurs traseul şi vor relua proba o singură dată, la sfârşitul seriei din care fac parte.
 1.        Proba de aruncare a mingii medicinale (4 kg bărbaţi şi 2 kg – femei)
 • se execută de pe loc, cu ambele braţe, pe deasupra capului, spre înainte într-un sector cu lăţime de 3 metri şi lungimea de cel puţin 10 metri, câte un candidat;
 • poziţia iniţială a picioarelor poate fi în sprijin apropiat sau depărtat(lateral sau înainte);
 • în cazul în care execuţia se efectuează din poziţia stând sau „stând – depărtat”, candidatul poate să se ridice pe vârfuri fără a se desprinde de pe sol. La aruncarea din poziţia stând depărtat anterio – posterior candidatul poate ridica piciorul din spate cu condiţia ca piciorul din faţă să menţină permanent contactul cu solul; în ambele cazuri nu se va călca sau depăşi linia sectorului de aruncare, inclusiv după aterizarea mingii;
 • candidatul are dreptul la două încercări;
 • măsurarea aruncării se efectuează de la linia sectorului de aruncare până la urma lăsată de minge, înspre locul de aruncare;
 • scăparea mingii de către candidat (înainte sau înapoi) este considerată aruncare nereuşită (pentru prima încercare)
 • dacă situaţia prevăzută la lit. f) are loc la a doua încercare, candidatul este declarat “Nepromovat”, iar în borderou este consemnată performanţa celei mai bune aruncări.
 1.        Proba de alergare – rezistenţă
 • se execută cu startul din picioare , în serii de 15 – 25 candidaţi/cronometru;
 • trecerea de la alergare la mers se consideră abandon.”

 

Extras privind „Verificarea aptitudinilor fizice” din Regulamentul concursului de admitere 2015:

„Art. 49 (1) Verificarea aptitudinilor fizice se realizează numai pentru candidații care au
promovat examenul medical.
(2) În raport de numărul candidaților, Comisia pentru Verificarea Aptitudinilor Fizice se
poate organiza pe echipe formate din minim 3 membri.
(3) Verificarea aptitudinilor fizice se efectuează cu respectarea prevederilor art. 100 alin.
(1), lit. g) din OMAI nr.154/2004 privind activitățile de educație fizică și sport în MAI, precum şi în
conformitate cu baremurile și precizările stabilite, anual, de Direcția Generală Management Resurse
Umane a M.A.I. ( vezi Anexa nr. 5 )
(4) Aprecierea candidaţilor se face cu calificativul ,,promovat” sau ,,nepromovat”.
Art. 50 Pentru susţinerea probelor de verificare a aptitudinilor fizice, candidaţii se vor prezenta
la Academie cu echipamentul sportiv necesar; nu se admite purtarea pantofilor de sport cu
crampoane sau cuie.
Art. 51 În cazul în care, înainte de proba de verificare a aptitudinilor fizice, la cererea
candidatului, subcomisia medicală constată că acesta, din motive medicale, nu o poate susţine,
acesta va fi reprogramat cu o altă grupă/ serie în intervalul alocat etapei I, fapt ce va fi consemnat
prin proces-verbal (Anexa nr. 7 ).
Art. 52 Pe tot parcursul desfăşurării probelor, pe baza sportivă va fi prezent un membru al
Comisiei Centrale de Admitere/Comisiei de Admitere pe Facultate şi cel puţin un cadru medical,
care va avea la dispoziţie o autosanitară cu mijloacele necesare acordării primului ajutor.
Art. 53 (1) La probele fizice se întocmesc borderouri, în care se consemnează
rezultatele/performanţele candidatului. În cazul nepromovării unei probe, candidatul semnează de
luare la cunoştinţă. Dacă refuză să semneze, acest aspect se menţionează în borderou de către
preşedintele comisiei.
(2) Candidatului care nu promovează una dintre probele fizice i se consemnează rezultatul şi
pe legitimaţia de concurs, pe care se aplică ştampila cu menţiunea „Eliminat din concurs”, data şi
semnătura preşedintelui Subcomisiei de sport/Comisiei de Verificare a Aptitudinilor Fizice, iar
acesta nu mai poate participa la probele următoare.
(3) Borderourile pentru probele fizice completate cu rezultatele candidaţilor şi semnăturile
acestora sunt semnate de către membrii comisiilor/subcomisiilor şi depuse la secretarul Comisiei de
Admitere pe Facultate de către preşedintele comisiei, pe bază de proces-verbal. Aceste documente
au regimul actelor de evidență primară şi se păstrează în dosarul admiterii.
(4) La proba de Verificare a aptitudinilor fizice nu se admit contestații.”

Facebook

Antrenoare Personala - Daniela Militaru